Nieważność kary umownej w relacjach między przedsiębiorcami

Miło nam poinformować, że w sprawie z powództwa MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji, w której reprezentowaliśmy pozwanego agenta, Sądy I i II instancji uznały, że kary umowne zastrzeżone na rzecz MetLife są postanowieniami nieważnymi, w związku z czym powództwo oddalono w całości. Sprawa dotyczyła kar umownych jakie MetLife naliczył agentowi po rozwiązaniu z nim umowy o współpracę. Kary te zostały naliczone przez MetLife za niewykonanie planów przez agenta niezależnie od przyczyn ich niewykonania oraz stopnia ich niewykonania.

W ocenie Sądu „(…) obciążenie pozwanego obowiązkiem zwrotu tytułem kary umownej praktycznie całości wypracowanej prowizji za cały okres jej pobierania jest w stosunku do pozwanego nieuczciwe oraz pozbawiające umowy agencyjnej przedmiotowo istotnego elementu tej umowy, jakim jest odpłatność za usługi bowiem agentowi zawsze należy się stosowne wynagrodzenie.”

Sprawę prowadzili adw. Bartosz Majda oraz mec. Dominika Stopczańska.

09.04.2019