O kancelarii
Zespół

Dominika Stopczańska

Adwokat

Specjalizuję się w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa umów gospodarczych.

Posiadam doświadczenie w zakresie kreowania rozwiązań służących ochronie posiadanych zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne praw na dobrach niematerialnych: prawa autorskiego, know-how, wizerunku oraz innych dóbr osobistych, a także prawa do znaków towarowych i ochrony marki. Reprezentowałam Klientów w sporach dotyczących naruszeń tego rodzaju praw, w tym w postępowaniach sądowych. Podejmowałam również czynności przed Europejskim Urzędem Własności Intelektualnej (EUIPO).

W praktyce zawodowej dotyczącej prawa umów gospodarczych świadczyłam kompleksową obsługę podmiotów z branży IT, kreatywnej, artystycznej. Przygotowywałam oraz uczestniczyłam w negocjacjach dotyczących umów o współpracę, podwykonawczych, licencyjnych, a także o przeniesienie praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem kontraktów o charakterze transgranicznym.

Jestem autorką publikacji dotyczących praktycznych aspektów prawa ochrony własności intelektualnej (m.in. Między utworem a wykonaniem. O prawach „współtwórców” dzieł muzyki współczesnej” w: Neofonia (współ)twórczość, Poznań 2019, Music Trademarks and Their Protection in Trademark and Copyright Law, w: Eastern European Journal of Transnational Relations, Vol. 3, No. 1, 2019).

Byłam prelegentem na licznych konferencjach i wydarzeniach dotyczących praw twórców (m.in. III Ogólnopolska konferencja instrumentologiczna w Ostromecku, Ostromecko 2019, „W sprawie autorów”, Gdańsk 2019 r.). Na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzę zajęcia z zakresu prawa autorskiego w działalności artystycznej i edukacyjnej dla studentów podyplomowych studiów Dźwięk i Audiosfera.

Ukończyłam prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz muzykologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.


O KANCELARII
ZESPÓŁ