O kancelarii
Zespół

Dominika Stopczańska

Adwokat

Ekspert w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa umów gospodarczych.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kreowania rozwiązań służących ochronie posiadanych zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne praw na dobrach niematerialnych: prawa autorskiego, know-how, wizerunku oraz innych dóbr osobistych, a także prawa do znaków towarowych i ochrony marki.  Nadto, reprezentowała Klientów w sporach dotyczących naruszeń tego rodzaju praw, w tym w postępowaniach sądowych. Podejmowała również czynności przed Europejskim Urzędem Własności Intelektualnej (EUIPO).

W praktyce zawodowej dotyczącej prawa umów gospodarczych świadczyła kompleksową obsługę podmiotów z branży IT, kreatywnej, artystycznej oraz budowlanej. Przygotowywała oraz uczestniczyła w negocjacjach dotyczących umów o współpracę, podwykonawczych, licencyjnych, a także o przeniesienie praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem kontraktów o charakterze transgranicznym.

Autorka publikacji dotyczących praktycznych aspektów prawa ochrony własności intelektualnej (m.in. Między utworem a wykonaniem. O prawach „współtwórców” dzieł muzyki współczesnej” w: Neofonia (współ)twórczość, Poznań 2019, Music Trademarks and Their Protection in Trademark and Copyright Law, w: Eastern European Journal of Transnational Relations, Vol. 3, No. 1, 2019), oraz prelegent na licznych konferencjach i wydarzeniach traktujących o prawach twórców (m.in. III Ogólnopolska konferencja instrumentologiczna w Ostromecku, Ostromecko 2019, „W sprawie autorów”, Gdańsk 2019 r.). Na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzi zajęcia z zakresu prawa autorskiego w działalności artystycznej i edukacyjnej dla studentów podyplomowych studiów Dźwięk i Audiosfera.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz muzykologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.


O KANCELARII
ZESPÓŁ