Odszkodowania

Świadczymy profesjonalną pomoc w dochodzeniu roszczeń i rozwiązywaniu sporów z tytułu umów ubezpieczenia.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach likwidacyjnych przez zakładami ubezpieczeń, postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych.

Skutecznie dochodzimy odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu:

szkód majątkowych: w budynkach, mieniu ruchomym, w maszynach i urządzeniach w tym w maszynach rolniczych, w uprawach, spowodowanych wadliwym produktem, za przestój w działalności klienta i innych;

szkód osobowych związanych z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, wypadkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego itp.;

szkód w pojeździe: z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, z ubezpieczenia autocasco, z ubezpieczenia assistance wraz z roszczeniami towarzyszącymi dotyczącymi wynajmu pojazdu zastępczego, utraty wartości handlowej pojazdu po szkodzie itp.;

szkód transportowych dotyczących zniszczenia lub uszkodzenia ładunku, utraty (w tym kradzieży) ładunku, opóźnienia w dostawie i innych roszczeń powstałych na bazie realizacji zleceń przewozowych lub spedycyjnych.

Ponadto prowadzimy kompleksową likwidację szkód dla podmiotów gospodarczych.

Dokonujemy także audytów polis klienta wskazując w których ubezpieczeniach zakres ochrony należy rozszerzyć o dodatkowe klauzule by wypłacone odszkodowanie pokryło szkodę w całości. Audyt polis ujawni także te ubezpieczenia, które podwójnie ubezpieczają to samo ryzyko, oraz te które przy danej działalności klienta nie znajdą zastosowania – są ubezpieczeniami pustymi i należy z nich zrezygnować.